HACCP

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 41 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 27 września 2006 r. (Dz. U. 2006.171.1225):

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwany dalej „systemem HACCP” to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.


Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. 2006.171.1225:

Dobra Praktyka Higieniczna – (ang. GHP – Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Wymagania GHP obejmują:

  • lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności,
  • rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie,
  • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego,
  • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń,
  • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców,
  • stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych,
  • szkolenie i higienę osobistą pracowników

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice, GMP) – oznacza zestaw standardów stosowanych w produkcji przemysłowej i w gastronomii.

Standardy GMP zapewniają wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu. Zapewniają również pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców.

Standardy GMP opracowano pierwotnie dla przemysłu farmaceutycznego. Obecnie stosowane są także, m.in. przez: firmy kosmetyczne, producentów żywności, zakłady gastronomiczne produkujące potrawy.

Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność wysokiej jakości produktów.